Link-uri utile GDPR

https://www.dataprotection.ro/

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_ro